Algemene voorwaarden Instituut Vitae
Laatste update 3 juli 2020
Algemene voorwaarden Praktijk Oskam | Instituut Vitae
Instituut Vitae is onderdeel van Praktijk Oskam.
Als in deze voorwaarden Praktijk Oskam wordt genoemd, wordt ook Instituut Vitae bedoeld.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Praktijk Oskam: De rechtsgeldig vertegenwoordiger die handelt namens de vennootschap onder firma Praktijk Oskam, geregistreerd bij de KvK onder nummer 77138392, gevestigd te Dreischor.
Instituut Vitae ledenomgeving (leden.instituutvitae.nl): Het online platform/ leden-gedeelte van Praktijk Oskam waar klant/lid op kan inloggen om de aangeboden content op het platform te gebruiken en te communiceren met andere klanten/leden en Praktijk Oskam.
Klant/Lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Praktijk Oskam.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Dag: kalenderdag.
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Praktijk Oskam in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Praktijk Oskam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Praktijk Oskam gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Praktijk Oskam.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Website: www.instituutvitae.nl
KvK-nummer: 77138392
E-mail: info@instituutvitae.nl
Postadres: Postbus 128
4300 AC Zierikzee
Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Praktijk Oskam en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen ondernemer en klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Praktijk Oskam is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.
3.3 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de klant beschikbaar gesteld door ze zichtbaar op de website www.instituutvitae.nl te plaatsen. Indien dit voor de klant niet voldoende is, worden de voorwaarden op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Totstandkoming en wijziging overeenkomst
4.1 Een overeenkomst (op afstand) wordt geinitieerd door het achterlaten van de persoonlijke gegevens door klant bij een door Praktijk Oskam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van programma’s, producten en/of diensten.
4.2 De overeenkomst (op afstand) komt tot stand door schriftelijke (order)bevestiging of door feitelijke uitvoering van Praktijk Oskam.
4.3 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
4.4 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Praktijk Oskam ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 5 – Lidmaatschap Instituut Vitae Ledenomgeving
5.1 Een klant is automatisch Lid van de ledenomgeving gedurende de duurtransactie.
5.2 De Overeenkomst tussen Praktijk Oskam en Lid komt tot stand door het verstrekken van persoons- en betalingsgegevens (per e-mail, telefonisch of schriftelijk) en/of door een betaling te voldoen. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand en het veelvoud daarvan.
5.3 Praktijk Oskam heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.
5.4 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd tot het moment van opzegging door Praktijk Oskam of Lid.
5.5 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één week vóór het einde van de lidmaatschapsperiode in het geval van een maand-lidmaatschap. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail info@instituutvitae.nl aan Praktijk Oskam.
5.6 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een maand.
5.7 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de ledenomgeving van Instituut Vitae. Alle door Praktijk Oskam verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online)software. Tenzij vooraf anders vermeld.
5.8 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen te allen tijde alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beëindiging.
5.9 Lid geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor vermelding van zijn/haar naam in de ledenomgeving. Wanneer Lid hier niet mee akkoord gaat, dan zal hij/zij dit kenbaar maken aan Praktijk Oskam door het sturen van een e-mail naar info@instituutvitae met daarin zijn/haar gewenste wijze van lidmaatschap.
Artikel 6 – Rechten en plichten Praktijk Oskam m.b.t. ledenomgeving Instituut Vitae
6.1 Praktijk Oskam spant zich in om de ledenomgeving continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de ledenomgeving te allen tijde beschikbaar is.
6.2 Praktijk Oskam is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de door Praktijk Oskam geplaatste en aangeboden content in de ledenomgeving. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de ledenomgeving.
6.3 Praktijk Oskam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de ledenomgeving of het lidmaatschap.
6.4 Praktijk Oskam kan de ledenomgeving mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke
nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld.
6.5 Praktijk Oskam verzorgt een elektronische nieuwsbrief. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
6.6 Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Praktijk Oskam behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de ledenomgeving of anderen.
6.7 Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de ledenomgeving welke door een Lid zijn gemeld binnen de ledenomgeving.
Artikel 7 - Rechten en plichten Lid
7.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
7.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@instituutvitae.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.
7.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de ledenomgeving. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.
7.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de ledenomgeving die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Artikel 8 – Betaling (Lid)
8.1 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels automatische incasso worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
8.2 Praktijk Oskam is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij niet-tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.
8.3 Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Praktijk Oskam.
8.4 Praktijk Oskam kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt.
8.5 Praktijk Oskam brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening
en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.
8.6 Als gevolg van tussentijds opzeggen kunnen er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Lid.
8.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.
Artikel 9 – Betaling (Klant)
9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden bij het aangaan van de overeenkomst (online aanmelden).
9.2 Klant is ervan op de hoogte dat betaling van een product online geschiedt. Bij betaling in termijnen wordt de eerste betaaltermijn altijd zelf door klant voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal. De volgende termijnen worden betaald middels automatische incasso waar klant toestemming voor geeft bij de aanmelding.
9.3 Praktijk Oskam is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Praktijk Oskam verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
9.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Praktijk Oskam verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Praktijk Oskam buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Praktijk Oskam om schadevergoeding te vorderen.
9.5 Onverminderd de overige rechten van Praktijk Oskam uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Praktijk Oskam gehouden om de incassokosten te vergoeden die Praktijk Oskam heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Praktijk Oskam retourneren, conform de door Praktijk Oskam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Praktijk Oskam. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het sturen van een e-mail waarin hij duidelijk vermeldt dat hij afziet van de aankoop van het product naar info@instituutvitae.nl . Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Praktijk Oskam heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst/aankoop van de dienst (het online aanmelden).
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant een e-mail sturen naar info@instituutvitae.nl waarin hij duidelijk vermeldt dat hij afziet van de aankoop van de dienst.
Bij levering van een combinatie van producten en diensten geldt voor de fysiek geleverde producten de voorwaarden bij levering van producten en bij diensten de voorwaarden bij levering van diensten.
Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Praktijk Oskam dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, (gedeeltelijk) terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat, indien er sprake is van een (gedeeltelijk) fysiek product, het product reeds terugontvangen is door Praktijk Oskam.
Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht
Praktijk Oskam sluit het herroepingsrecht uit in de volgende gevallen.
Voor producten:
a. Indien het product door Praktijk Oskam tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; producten waarbij de persoonsgegevens van de klant zijn geregistreerd
b. Indien het product duidelijk persoonlijk van aard is; gepersonaliseerde of geregistreerde producten
c. Indien het product door de aard niet kan worden teruggezonden;
d. Indien de verzegeling van het product is verbroken.
Voor diensten:
e. Indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Oskam
13.1 Lid/Klant dient toegang tot de ledenomgeving direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid/Klant kan contact opnemen met Praktijk Oskam middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap of aangeschafte product van Lid/Klant. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid/Klant de betaling heeft voldaan. Praktijk Oskam streeft altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de ledenomgeving.
13.2 Praktijk Oskam staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid/Klant op grond van het Lidmaatschap of aangeschafte product redelijkerwijze mag verwachten. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor gebreken door design/ of programmeerfouten van de ledenomgeving, echter streeft Praktijk Oskam altijd naar volledige en volwaardige werking van de ledenomgeving.
13.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de ledenomgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Praktijk Oskam ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Praktijk Oskam.
13.4 Het is Lid/Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
13.5 Het is Lid/Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.
13.6 Het Lidmaatschap of aangeschafte product van Lid/Klant is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met gebruiker is overeengekomen.
Artikel 14 - Overmacht
14.1 Praktijk Oskam is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Praktijk Oskam opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Praktijk Oskam niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
14.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Praktijk Oskam zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Praktijk Oskam als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Praktijk Oskam of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Praktijk Oskam.
14.3 Indien Praktijk Oskam bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1 Praktijk Oskam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Lid/Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Oskam.
15.2 Praktijk Oskam is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van klant, lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.
15.3 De totale aansprakelijkheid van Praktijk Oskam zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Praktijk Oskam aan Lid/Klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
15.4 Lid/Klant zal Praktijk Oskam en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid/Klant van de Community.
15.5 Praktijk Oskam is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Lid/Klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
Artikel 16 – Conformiteit en Garantie
16.1 Praktijk Oskam staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
16.2 Praktijk Oskam geeft nooit garantie op resultaten die door een product/ dienst bereikt kunnen worden door klant/ lid.
16.3 Een door Praktijk Oskam, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die klant/ lid op grond van de overeenkomst tegenover Praktijk Oskam kan doen gelden.
16.4 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan Praktijk Oskam schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend
Artikel 17 – Privacy
17.1 Praktijk Oskam respecteert de privacy van Klant en Lid. Praktijk Oskam zal de persoonsgegevens van Klant/ Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van gebruiker is in te zien. Klant/ Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
17.2 Praktijk Oskam zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Praktijk Oskam zal Lid/ Klant daarover vooraf informeren.
17.3 Gegevens verstrekt door Klant/ Lid zijn verwerkt in een beveiligde omgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.
17.4 Klant/Lid gaat er mee akkoord dat uitslagen van bloedonderzoeken die onderdeel zijn van een programma van Praktijk Oskam (Maatwerk Methode, Omega 3 Therapie) rechtstreeks worden gedeeld met Praktijk Oskam.
Artikel 18 - Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
18.2 Op een met Praktijk Oskam gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
18.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Praktijk Oskam ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Copyright Instituut Vitae - Alle rechten voorbehouden