Algemene voorwaarden Instituut Vitae
Laatste update 17 juni 2021
Algemene voorwaarden Praktijk Oskam | Instituut Vitae
Instituut Vitae is onderdeel van Praktijk Oskam.
Als in deze voorwaarden Praktijk Oskam wordt genoemd, wordt ook Instituut Vitae bedoeld.

Artikel 1 – Definities/Begrippen
- Praktijk Oskam: De rechtsgeldig vertegenwoordiger die handelt namens de vennootschap onder firma Praktijk Oskam, geregistreerd bij de KvK onder nummer 77138392, gevestigd te Dreischor.
- Instituut Vitae ledenomgeving (leden.instituutvitae.nl): Het online platform/ leden-gedeelte van Praktijk Oskam waar cliënt/lid op kan inloggen om de aangeboden content op het platform te gebruiken en te communiceren met andere klanten/leden en Praktijk Oskam.
- Cliënt/Lid: de natuurlijke persoon of rechtsgeldig vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Praktijk Oskam.
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
- Dag: kalenderdag.
- Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Praktijk Oskam in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Praktijk Oskam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en Praktijk Oskam gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
- Beroepsvereniging: MBOG ingeschreven in de KvK onder nummer 40480961, gevestigd op adres Lange Weide 194, 4827MC  Breda
- Koepel: KAB ingeschreven in de KvK onder nummer 30220801, postadres Postbus 2122, 6020 AC Budel
- Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
- Klachtenfunctionaris: Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van KAB en de geschillencommissie
- Geschillencommissie: Voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
- WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen
- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Praktijk Oskam.

Artikel 2 - De ondernemer
Website: www.instituutvitae.nl
KvK-nummer: 77138392
E-mail: info@instituutvitae.nl
Postadres: Postbus 128
4300 AC Zierikzee

Praktijk Oskam is lid van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Deze beroepsvereniging is aangesloten bij de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen). Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op https://www.mbog.nl/ en op https://www.kab-koepel.nl/.

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de MBOG. Deze kunt u vinden op https://www.mbog.nl/. 

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt het traject stopgezet. 

De zorgverlener(s) van Praktijk Oskam werkt/werken als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruik maken van het aanbod van Praktijk Oskam kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Praktijk Oskam en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen ondernemer en cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Praktijk Oskam is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.
3.3 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de cliënt beschikbaar gesteld door ze zichtbaar op de website www.instituutvitae.nl te plaatsen. Indien dit voor de cliënt niet voldoende is, worden de voorwaarden op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de  cliënt in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.8 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Totstandkoming en wijziging overeenkomst
4.1 Een overeenkomst (op afstand) wordt geinitieerd door het achterlaten van de persoonlijke gegevens door cliënt bij een door Praktijk Oskam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van programma’s, producten en/of diensten.
4.2 De overeenkomst (op afstand) komt tot stand door schriftelijke (order)bevestiging of door feitelijke uitvoering van Praktijk Oskam.
4.3 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
4.4 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Praktijk Oskam ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 5 – Lidmaatschap Instituut Vitae Ledenomgeving
5.1 Een cliënt is automatisch Lid van de ledenomgeving gedurende de duurtransactie.
5.2 De Overeenkomst tussen Praktijk Oskam en Lid komt tot stand door het verstrekken van persoons- en betalingsgegevens (per e-mail, telefonisch of schriftelijk) en/of door een betaling te voldoen. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand en het veelvoud daarvan.
5.3 Praktijk Oskam heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.
5.4 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd tot het moment van opzegging door Praktijk Oskam of Lid.
5.5 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één week vóór het einde van de lidmaatschapsperiode in het geval van een maand-lidmaatschap. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail info@instituutvitae.nl aan Praktijk Oskam.
5.6 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een maand.
5.7 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de ledenomgeving van Instituut Vitae. Alle door Praktijk Oskam verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online)software. Tenzij vooraf anders vermeld.
5.8 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen te allen tijde alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beëindiging.
5.9 Lid geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor vermelding van zijn/haar naam in de ledenomgeving. Wanneer Lid hier niet mee akkoord gaat, dan zal hij/zij dit kenbaar maken aan Praktijk Oskam door het sturen van een e-mail naar info@instituutvitae met daarin zijn/haar gewenste wijze van lidmaatschap.

Artikel 6 – Rechten en plichten Praktijk Oskam m.b.t. ledenomgeving Instituut Vitae
6.1 Praktijk Oskam spant zich in om de ledenomgeving continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de ledenomgeving te allen tijde beschikbaar is.
6.2 Praktijk Oskam is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de door Praktijk Oskam geplaatste en aangeboden content in de ledenomgeving. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de ledenomgeving.
6.3 Praktijk Oskam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de ledenomgeving of het lidmaatschap.
6.4 Praktijk Oskam kan de ledenomgeving mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke
nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld.
6.5 Praktijk Oskam verzorgt een elektronische nieuwsbrief. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
6.6 Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Praktijk Oskam behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de ledenomgeving of anderen.
6.7 Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de ledenomgeving welke door een Lid zijn gemeld binnen de ledenomgeving.

Artikel 7 - Rechten en plichten Lid
7.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.
7.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@instituutvitae.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.
7.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de ledenomgeving. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.
7.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de ledenomgeving die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 8 – Betaling (Lid)
8.1 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels automatische incasso worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
8.2 Praktijk Oskam is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij niet-tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.
8.3 Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Praktijk Oskam.
8.4 Praktijk Oskam kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt.
8.5 Praktijk Oskam brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening
en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.
8.6 Als gevolg van tussentijds opzeggen kunnen er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Lid.
8.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 9 – Betaling (Cliënt)
9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden bij het aangaan van de overeenkomst (online aanmelden).
9.2 Cliënt is ervan op de hoogte dat betaling van een product online geschiedt. Bij betaling in termijnen wordt de eerste betaaltermijn altijd zelf door cliënt voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal. De volgende termijnen worden betaald middels automatische incasso waar cliënt toestemming voor geeft bij de aanmelding.
9.3 Praktijk Oskam is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de cliënt in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de cliënt aan Praktijk Oskam verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
9.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de  cliënt een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Praktijk Oskam verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Praktijk Oskam buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Praktijk Oskam om schadevergoeding te vorderen.
9.5 Onverminderd de overige rechten van Praktijk Oskam uit hoofde van dit artikel, is de cliënt jegens Praktijk Oskam gehouden om de incassokosten te vergoeden die Praktijk Oskam heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
9.6 Bij vroegtijdige beëindiging van een programma of traject is er geen recht op restitutie van (een deel van) de betaling(en).

Artikel 10 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
10.1 Bij de aankoop van producten heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
10.2 Tijdens de bedenktijd zal de cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Praktijk Oskam retourneren, conform de door Praktijk Oskam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10.3 Wanneer de cliënt gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Praktijk Oskam. Het kenbaar maken dient de  cliënt te doen middels het sturen van een e-mail waarin hij duidelijk vermeldt dat hij afziet van de aankoop van het product naar info@instituutvitae.nl . Nadat de cliënt kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de cliënt het product binnen 14 dagen retour te sturen. De cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
10.4 Indien de cliënt na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Praktijk Oskam heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
10.5 Bij levering van diensten heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst/aankoop van de dienst (het online aanmelden).
10.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de cliënt een e-mail sturen naar info@instituutvitae.nl waarin hij duidelijk vermeldt dat hij afziet van de aankoop van de dienst.
Bij levering van een combinatie van producten en diensten geldt voor de fysiek geleverde producten de voorwaarden bij levering van producten en bij diensten de voorwaarden bij levering van diensten.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
11.1 Indien de cliënt gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
11.2 Indien de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Praktijk Oskam dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, (gedeeltelijk) terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat, indien er sprake is van een (gedeeltelijk) fysiek product, het product reeds terugontvangen is door Praktijk Oskam.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht
Praktijk Oskam sluit het herroepingsrecht uit in de volgende gevallen.
Voor producten:
a. Indien het product door Praktijk Oskam tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de cliënt; producten waarbij de persoonsgegevens van de klant zijn geregistreerd
b. Indien het product duidelijk persoonlijk van aard is; gepersonaliseerde of geregistreerde producten
c. Indien het product door de aard niet kan worden teruggezonden;
d. Indien de verzegeling van het product is verbroken.
Voor diensten:
e. Indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 13 - Annulering afspraak door cliënt
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. Bij annulering minder dan 12 uur van tevoren wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. 
Annulering geeft u per voorkeur per e-mail (info@instituutvitae.nl) door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Artikel 14 - Dossiervoering
14.1 De zorgverlener is bij behandeling als therapeut wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
14.2 De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
14.3 Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL en BEROEPSVERENIGING. Deze is / zijn op te vragen bij Praktijk Oskam.

Artikel 15 - Klachtenregeling
15.1 In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@instituutvitae.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk Oskam. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
15.2 Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de MBOG, de klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie KAB. De procedure is te vinden op de website https://www.mbog.nl / https://www.kab-koepel.nl en via de website van Praktijk Oskam. Praktijk Oskam voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
15.3 Wanneer u een klacht indient via de BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Oskam
16.1 Lid/cliënt dient toegang tot de ledenomgeving direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid/cliënt kan contact opnemen met Praktijk Oskam middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap of aangeschafte product van Lid/cliënt. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid/cliënt de betaling heeft voldaan. Praktijk Oskam streeft altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de ledenomgeving.
16.2 Praktijk Oskam staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid/cliënt op grond van het Lidmaatschap of aangeschafte product redelijkerwijze mag verwachten. Praktijk Oskam is niet verantwoordelijk voor gebreken door design/ of programmeerfouten van de ledenomgeving, echter streeft Praktijk Oskam altijd naar volledige en volwaardige werking van de ledenomgeving.
16.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de ledenomgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Praktijk Oskam ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Praktijk Oskam.
16.4 Het is Lid/cliënt niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
16.5 Het is Lid/cliënt niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.
16.6 Het Lidmaatschap of aangeschafte product van Lid/cliënt is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met gebruiker is overeengekomen.

Artikel 17 - Overmacht
17.1 Praktijk Oskam is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Praktijk Oskam opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Praktijk Oskam niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
17.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Praktijk Oskam zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Praktijk Oskam als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Praktijk Oskam of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Praktijk Oskam.
17.3 Indien Praktijk Oskam bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid
18.1 Praktijk Oskam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Lid/cliënt lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Oskam.
18.2 Praktijk Oskam is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van cliënt, lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.
18.3 De totale aansprakelijkheid van Praktijk Oskam zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Praktijk Oskam aan Lid/cliënt te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
18.4 Lid/cliënt zal Praktijk Oskam en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid/cliënt van de Community.
18.5 Praktijk Oskam is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Lid/cliënt zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
18.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid,  huisarts, NAW gegevens et cetera.

Artikel 19 - Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
19.1 De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Artikel 20 – Conformiteit en Garantie
20.1 Praktijk Oskam staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
20.2 Praktijk Oskam geeft nooit garantie op resultaten die door een product/ dienst bereikt kunnen worden door cliënt/ lid.
20.3 Een door Praktijk Oskam, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die cliënt/ lid op grond van de overeenkomst tegenover Praktijk Oskam kan doen gelden.
20.4 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan Praktijk Oskam schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend

Artikel 21 - AVG en privacy
21.1 Praktijk Oskam houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op meer informatie vinden in de privacyverklaring.
21.2 Praktijk Oskam respecteert de privacy van Cliënt en Lid. Praktijk Oskam zal de persoonsgegevens van Cliënt/ Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website is in te zien. 
21.3 Cliënt/ Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij het aangaan of de aankoop van een product, programma of traject.

Copyright Instituut Vitae - Alle rechten voorbehouden