Disclaimer Instituut Vitae
Laatste update 7 november 2019
Instituut Vitae is onderdeel van Praktijk Oskam.

Praktijk Oskam besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik en de interpretatie van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

De informatie en adviezen op deze site en de informatie en adviezen in de online programma’s dienen niet ter vervanging van het advies van een (huis)arts of andere professionele medische deskundige of ter vervanging van medicijnen. De adviezen zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hiervoor kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen toe te passen contact op met uw (huis)arts. Stop of wijzig nooit zomaar het gebruik van medicijnen. Overleg dit altijd met uw (huis)arts. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen beïnvloeden. Gebruik altijd uw eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website en in de programma’s is volledig op eigen risico. Janine Oskam en/of Praktijk Oskam/Instituut Vitae kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen en het interpreteren van de adviezen gegeven op deze website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website of waar naar wordt verwezen. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar we kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Copyright Instituut Vitae - Alle rechten voorbehouden